නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

අපි මිරර් (වීදුරු දර්පණය, සඳ කැඩපත, රාක්කය සහිත දර්පණය, ලෝහ රාමු දර්පණය ආදිය), කලා සහ අත්කම් (ලී රාක්කය, දර්පණ සහිත රාක්කය, දුම්මල අයිතම, කඹ රාක්කය, ලී පෙට්ටිය යනාදිය), ලාම්පු / ආලෝකය (මේස ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, සිවිලිම් ලාම්පු ආදිය) සහ සෙරමික් ආභරණ හෝ නත්තල්, හැලොවීන්, පාස්කු සහ වැලන්ටයින් සඳහා තෑගි.

තවත් කියවන්න

විශේෂිත නිෂ්පාදන